VĚCHA

Provozní řád Věchy

Věcha, jakož i oplocené přilehlé pozemky a příjezdová cesta, jsou na pozemcích města Bohumína, jež byly převedeny do nájmu společnosti BOSPOR spol. s. r. o., Koperníkova 1174, 735 81  Bohumín, IČ: 26815982 

 1. Podnájemci otevře vstup do areálu zaměstnanec nájemce na základě uzavřené smlouvy.
 2. Podnájemce právně zodpovídá za chování svých hostů a jejich bezpečnost.
 3. Při předávání objektů zaměstnanec nájemce předá podnájemci klíče od vstupní brány, Věchy a dveří sociálního zařízení.
 4. Podnájemce zkontroluje inventář, počet kusů a funkčnost podle seznamu. Nesrovnalosti sepíše se zaměstnancem nájemce.
 5. Podnájemce nesmí bez souhlasu nájemce v objektu přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v objektu i mimo objekt.
 6. V objektu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se notebooků, mobilních telefonů včetně příslušenství). Rádia či jiné přehrávače jsou povolené pouze s písemným souhlasem nájemce.
 7. Je ZAKÁZÁNO používat v pronajatých prostorách poškozená elektrická zařízení, nářadí, přístroje, nástroje, spotřebiče a prodlužovací šňůry. Každé elektrické zařízení, nářadí, přístroj, nástroj, spotřebič a prodlužovací šňůry podléhají pravidelným kontrolám a revizím v návaznosti  na ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2.
  Na vyžádání je povinen podnájemce tyto revizní zprávy předložit.
 8. Podnájemce je povinen udržovat na Věše a jejím okolí pořádek a čistotu.
 9. Ve všech vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a užívání omamných či psychotropních látek.
 10. Uvnitř celého objektu je výslovný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
 11. Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném (venkovní gril, venkovní ohniště). Platí zákaz rozdělávání ohňů na volném prostranství mimo zařízení grilu
  a venkovního ohniště.
 12. Rozdělávání ohně v grilu musí být prováděno v min. vzdálenosti 3 m od objektu. Není dovoleno zakládat oheň v grilu a gril umísťovat pod střechou objektu, aby případné jiskry nevlétly pod trámy, kde by později mohl vzniknout požár pomalým doutnáním.
 13. Gril i venkovní ohniště se nesmí ponechávat bez dozoru a lze je opustit až po úplném vyhasnutí ohně a jeho zalití vodou.
 14. Podnájemce plně zodpovídá za to, že oheň bude neustále pod dozorem zletilé osoby
  a po ukončení řádně uhašen (např. vodou z vodovodu).
 15. Žhavé předměty po ukončení grilování, či používání venkovního ohniště musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel musí být uloženy na venkovním prostranství na určeném místě tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.
 16. Ve všech vnitřních prostorách budov je zakázáno používání zapálených svíček, loučí, petrolejových lamp.
 17. Podnájemce je povinen se seznámit s umístěním a používáním přenosných hasících prostředků a seznámit s nimi své hosty.
 18. V celém areálu je zákaz používání „ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY“. Upozorňujeme podnájemce, že střecha haly tělocvičny je tvořena pásy PVC! Případný pád žhavého předmětu může způsobit škodu.
 19. V době nočního klidu (22.00 – 6.00 hodin) platí zákaz reprodukování hlasité hudby.
 20. Na asfaltové ploše je zákaz „driftování“ (motocykly, auta).
 21. Do objektu je zakázáno vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty.
 22. Podnájemce je povinen se seznámit s návodem na používání varné konvice a dvouplotýnkového vařiče a tyto elektrické přístroje neponechá zapnuté bez dozoru.
 23. Podnájemce není oprávněn otevírat skříně elektrické instalace (manipulovat s jističi a podobně). Při poruše elektroinstalace, v době mimo noční klid, podnájemce vyzve správce tělocvičny k odstranění závady.
 24. V případě zjištění jakékoli závady mající vliv na bezpečnost osob v průběhu pobytu
  je povinen host tuto závadu neprodleně oznámit zaměstnanci nájemce.
 25. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit zaměstnanci nájemce nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření, a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.              
 26. Lékárnička se základním vybavením je umístěna uvnitř Věchy.
 27. Podnájemce zodpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22.00 do 6.00hodin ráno. Podnájemce má dovoleno využívat areál do 24.00 hodin.
 28. Podnájemce při odchodu zkontroluje všechna zařízení, zda nejsou zapnuta (vařič, varnou konvici, oheň, gril a podobně, zhasne a uzamkne řádně budovy a bránu areálu).
 29. Podnájemce následující den, nejpozději do 9.00 hodin, uklidí řádně všechny podnajaté místnosti a prostory, protokolárně je předá zaměstnanci nájemce ve stavu, v jakém byly převzaty. Pokud podnájemce nedodrží tuto povinnost, je nájemce oprávněn zajistit na náklady podnájemce úklid podnajatého prostoru.
 30. Klíče od areálu předá podnájemce proti podpisu zaměstnanci nájemce. Odpad jako plasty, sklo a papír podnájemce odloží do kontejnerů města, ostatní komunální odpad v přiměřeném množství smí uložit do kontejneru před hlavním vchodem do tělocvičny.
 31. VEŠKERÉ ZÁVADY A POŠKOZENÍ, způsobené PODNÁJEMCEM, je podnájemce povinen nahradit. Například zničené předměty (příbory, sklenice, talíře)  škodu uhradí finančně po provedené opravě, nebo nákupu věci nové (rozbité okno, kryt osvětlení, rozlámané židle, stoly).
 32. Na příjezdové cestě je ZAKÁZÁNO PARKOVÁNÍ motorových vozidel (musí zůstat volný prostor pro příjezd IZS.
 33. Děti mladší 10 let se smí v objektu včetně venkovního prostranství a náležejících prostorách a pozemcích pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
  V tomto případě osoba starší 18 let zodpovídá za škodu dítětem způsobenou.
 34. Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni z areálu.

  

Důležitá telefonní čísla

 • Policie: 158
 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Telefonní číslo tísňového volání: 112
 • Kontakt na správce tělocvičny: 730 521 455
 • Kontakt na vedoucí střediska:  731 134 096

 

V Bohumíně 21.3.2023

Ing. Jan Resler                                                                            
jednatel společnosti                                                                       

Alena Bracháčková
vedoucí střediska

 

PARTNEŘI

Město Bohumín
Těšínské Slezsko
Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport
Benfit Plus
Regiontourist.cz

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E

Copyright © 2007 - 2024 BOSPOR spol s r.o | Webmaster: webmaster@bospor.info | Nahlásit chybu | Prohlášení přístupnosti | Mapa webu