TENISOVÉ KURTY

KONTAKT

Tenisové kurty

  730 521 456
  tenisove-kurty@bospor.info

Poštovní adresa
Janáčkova
GPS 49.9080269N, 18.3609556E
Bohumín
735 81

Provozní řád

Návštěvní a Provozní řád tenisových kurtů Bospor

Využívání sportoviště

 • Provozovatelem tenisových kurtů je BOSPOR spol. s r.o.
 • Tenisové kurty jsou určeny ke hraní tenisu, nepovolí-li provozovatel výjimku.
 • Vstup na tenisové kurty je povolen po zaplacení vstupného za pronájem kurtu se souhlasem vedoucího tenisového areálu (dále jen „správce“).
 • Uživatelem kurtů může být jednotlivec nebo skupina, dle domluvených podmínek.
 • Tento provozní řád nahrazuje smlouvu mezi provozovatelem a uživatelem (dále jen hráč). Zaplacení vstupného je považován za akceptovaný oběma stranami.

Pravidla provozu a správa tenisových kurtů

 • Za provoz a údržbu tenisových kurtů je zodpovědný provozovatel. Hráči jsou povinni řídit se pokynů správce, dodržovat platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti, dbát na zdraví bezpečnost ostatních.
 • Hráči jsou povinni předem zaplatit vstupné dle platného ceníku, a to správci hřiště či pokladní/pokladnímu na recepci tenisových kurtů.
 • Provozovatel je oprávněn zrušit rezervaci hráči, z důvodu pořádání turnajů. Hráčům, kteří přišli tímto způsobem o svůj rezervovaný čas, nabídne provozovatel náhradní termín.
 • V případě zjištění jakékoliv závady na kurtu, v areálu, či v šatnách a sociálním zařízení, je hráč povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.

Podmínky užívání sportoviště

 • Vstup na kurty je povolen pouze v provozní dobu. Kurty jsou číslovány a hráči jsou povinni respektovat konkrétní rezervaci pro dané hřiště. Změnu smí provést se souhlasem správcem, pokud to bude možné.
 • Hráč je povinen dodržovat objednaný čas.
 • Vstup na sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi určené či vhodné pro antukový povrch a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v tretrách, kopačkách nebo v jiné nevhodné obuvi, která by mohla poškodit povrch kurtu.
 • Hráči jsou povinni po ukončení hry upravit a uklidit tenisový dvorec v rámci objednané hrací doby a předat na jejím konci kurt řádně a včas dalším hráčům. Po úpravě kurtu uklidí nářadí na místo k tomu určené.
 • Hráči jsou povinni se v areálu chovat tak, aby nepoškodili sportovní či technické vybavení nebo ostatní majetek provozovatele.
 • Užívaní tenisových kurtů je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu. Úrazy hlásí hráči správci, který provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolá lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je k dispozici u správce.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí hráčů.
 • Všichni hráči dbají zásad slušného chování a udržují v celém areálu pořádek a čistotu, během hry se musí chovat tiše a slušně, je zakázáno vykřikování vulgárních a urážlivých slov. Hráči se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.

Zakázané činnosti v areálu

 • Zákaz vstupu se zvířaty.
 • Hraní za deště.
 • Zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích apod. Jízdní kola se musí umístit do stojanů a uzamknout. Nesmí být opírány o plot, lavičky, sítě apod.
 • Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • Zákaz pití alkoholu v celém areálu tenisových kurtů a pohyb osob pod vlivem omamných látek.
 • Kouření cigaret vč. Elektronických, kouření ostatních tabákových výrobků.

Nedodržování ustanovení provozního řádu

 • Nedodržuje-li hráč kterýkoliv bod z tohoto provozního řádu, je správce oprávněn ho vykázat. Pokud přes upozornění správce na nevhodné chování odmítá hráč změnit své chování nebo odmítá opustit sportoviště, je správce oprávněn přivolat městskou policii. Současně je správce oprávněn upozornit hráče na možnost zákazu vstupu na kurty. V takovém případě hráč nebude mít nárok na vrácení vstupného.
 • Správce má právo nevpustit na tenisové kurty hráče, kteří v minulosti již vícekrát porušili provozní řád a byli upozorněni, že na tenisové kurty nesmí.
 • Pokud hráč jakkoliv poškodí kurt či jeho vybavení (úmyslné či nedbalostní poškození sítí, lajny či sloupků nebo poškození kurtu nevhodnou obuví, údery raketou apod.) nebo vybavení budovy, je povinen dle rozsahu poškození uhradit vzniklou škodu.
 • Právo kontroly dodržování tohoto provozního řádu a vyvozování důsledků z jeho neplnění mají pověření správci tenisového areálu.

 

PARTNEŘI

Město Bohumín
Těšínské Slezsko
Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E

Copyright © 2007 - 2024 BOSPOR spol s r.o | Webmaster: webmaster@bospor.info | Nahlásit chybu | Prohlášení přístupnosti | Mapa webu